Dbamy o Twoje dane

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych jest NEXT-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36A/107, NIP: 8992762414, KRS: 0000542595, REGON: 36075651000000. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda.
Podanie danych jest konieczne w celu:
 • realizowania usług obsługi systemu RODOAnalitiQ
 • realizowania usług powiadomień realizowanych przez system RODOAnalitiQ

(dalej jako: Usługi).

Pamiętaj!

O konieczności aktualizowania podanych danych osobowych. Jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z nami w następujący sposób tutaj. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu strony internetowej tutaj. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych własnych serwerach lub podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przekazanych danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)

O jakie dane osobowe prosimy i dlaczego?

 • Podanie danych jest niezbędne do:
  • realizacji zamówienia
  • rozpatrzenienia reklamacji
 • O jakie dane prosimy:
  • adres email
  • imię
  • nazwisko
  • nr telefonu
  • nr nip/regon prowadzonej działalności
 • Komu przekazujemy dane:
  • dane nie są przekazywane innym podmiotom

Czy pobieramy dane również w sposób automatyczny?
W związku z wejściem na witrynę internetową https://serwis.rodoanalitiq.pl/ pobieramy następujące dane :

 • adres IP połączenia
 • szczegóły techniczne dostarczane przez użytą przeglądarkę
 • dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystano z Usług
 • dane dotyczące ruchu
 • historia zawieranych transakcji oraz ich rodzaj

Dane te pobieramy w celu realizacji usług świadczonych przez system RODOAnalitiQ.

Dane pobierane są za pomocą następujących narzędzi informatycznych:

 • serwer
 • cookies
 • Google Analytics
 • Pixel Facebook
 • Google AdWords

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności.
Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newsletter, jak również w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w akcjach marketingowych.

Pobieramy wówczas następujące dane:

 • adres email
 • nr telefonu

Dane te pobieramy w celu:

 • prowadzenia korespondencji informacyjnej w zakresie informowania o zmianach zachodzących w systemie RODOAnalitiQ
 • przedstawienia oferty nowości w zakresie proponowanych usług
W przypadku skorzystania z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytanie w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Miej również na uwadze, że możemy potrzebować Twoich danych w celu obsługi ewentualnych roszczeń (ochrona Ciebie lub Administratora) lub z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których musimy lub powinniśmy je przechowywać (np. przepisy prawa podatkowego)

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub z innych powodów, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy dane osobowe innym podmiotom?

Udostępnimy dane w sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawa nakazują nam ich udostępnienie uprawnionym organom państwowym.

Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz?

art. 7 ust. 3 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Nie wpływa ono na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przed cofnięciem przez Ciebie zgody.

Cofnięcie zgody nie powoduje dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług, które możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Możesz cofnąć zgodę korzystając z tutaj

art. 21 RODO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będzie on zasadny i nie będzie podstaw do przetwarzania Twoich danych, usuniemy te dane wobec, których został wniesiony sprzeciw. - tutaj

art. 17 RODO

Masz prawo do bycia zapomnianym. Możesz żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych:

 • Jeżeli wycofałeś zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

tutaj

art. 18 RODO

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
  • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wtedy ograniczamy ich przetwarzanie na czas rozpatrzenia Twojego sprzeciwu

tutaj

Pamiętaj!

Jeżeli zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania to do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z usług jeżeli będzie wiązało się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem

art. 15 RODO

Masz prawo żądać od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli okaże się, że je przetwarzamy wtedy masz prawo do uzyskania do nich dostępu, może też uzyskać informacje o celach, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO. Masz prawo uzyskać też kopię swoich danych osobowych. - tutaj

art. 16 RODO

Masz prawo do złożenia wniosku o sprostowanie i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych - tutaj

art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, administratora danych osobowych. Możesz również żądać abyśmy wykonali to za Ciebie, o ile jest to technicznie możliwe. - tutaj

Pamiętaj!

Mimo żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, możemy zachować pewne Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli występujesz do nas z którymkolwiek z powyższych żądań, spełnimy je lub odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jednakże w przypadku gdy - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, ale poinformujemy Cię wcześniej o zamiarze przedłużenia terminu.

Pamiętaj!

W każdej chwili możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pamiętaj!

Jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały przez nas naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. w chwili obecnej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki funkcjonowania witryny internetowej systemu RODOAnalitiQ lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Jesteś zobowiązany do zapoznawania się z ww. zmianami. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień kontaktuj się z nami pod adresem bok@rodoanalitiq.pl

Kompletna dokumentacja

Wygodnie i szybko wytworzysz kompletną dokumentację polityki ochrony danych dla pracowników i klientów

Automatyzacja

Zarządzanie i zgłaszanie naruszeń jest procesem samoobsługowym dla właściciela danych

Zgodność z prawem

Sprawnie przygotujesz kompletną dokumentację oraz rejestry wymagane przez RODO

Wiarygodność

Swobodne zarządzanie danymi osobowymi przez ich właścicieli sprzyja tworzeniu dobrych relacji

Oszczędność czasu

Szybko i prawidłowo sprawdzisz oraz przygotujesz swoją organizację do wymagań zapisów RODO

Legalne dowody

Legalne oprogramowanie i dowody w przypadku kontroli, skargi lub sprawy sądowej

Oprogramowanie do ochrony danych klientów

Dołącz do naszych użytkowników już dziś, aby mieć spokój i pewność

Oprogramowanie RODO

RODOAnalitiQ - kompleksowy i bezpieczny system informatyczny do przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Szybkie i intuicyjne dostosowanie każdej organizacji do wymogów RODO.
Nadzoruje prawidłowe spełnianie wymagań prawnych.
Gotowy do natychmiastowego użycia.
Informacje dodatkowe
Zobacz również

Publikacje o RODO

Social media

RODO u nas

Zobacz, jak chronimy dane osobowe w naszej organizacji

© 2018 RODOAnalitiQ. Oprogramowanie do RODO/GDPR dla firm i instytucji publicznych. All Rights Reserved.                                                        Design - Gration

Udostępnij tę stronę